CLSU Mandate, Philosophy, Vision and Mission

CLSU MANDATE

Section 2 of Republic Act No. 4067 states “The university shall primarily give professional and technical training in agriculture and mechanic arts besides providing advanced instruction and promoting research in literature, philosophy, the sciences, technology and arts.”

Moreover, the provisions of Republic Act No. 8292 enabled its Board of Regents to expand its mandate and thus adopted the following:


PHILOSOPHY

The ultimate measure of the effectiveness of Central Luzon State University
as an institution of higher learning is its contribution to and impact on the
educational, economic, social, cultural, political and moral well-being
and environmental consciousness of the peoples it serves.


VISION

CLSU as a world-class National Research University for
science and technology in agriculture and allied fields.


MISSION

CLSU shall develop globally competitive, work-ready, socially-responsible
and empowered human resources who value life-long learning;
and togenerate, disseminate, and apply knowledge and
technologies for poverty alleviation, environmental
protection, and sustainable development.


Tagalog Version

PILOSOPIYA

Ang pangunahing sukatan sa pagkamabisa ng Central Luzon State University
bilang isang institusyon ng lalong mataas na pag-aaral ay ang ambag at
impluwensya nito sa edukasyon, ekonomiya, sosyal, kultural, politikal
at moral na kagalingan gayundin sa pangkapaligirang kamalayan
ng mga mamamayang pinaglilingkuran nito.

BISYON

Ang Central Luzon State University bilang isang pamantasang may
pandaigdigang kahusayan na nagbibigay- karunungan sa mga
mamamayang may kahandaan, may kabuluhan at itinatalaga
ang sarili sa paglilingkod at pagpapahusay.

MISYON

Ang Central Luzon State University ay lilinang ng yamang-tao na may
pananagutan at kakayahang panlipunan taglay ang kaalaman
sa pag-ahon sa kahirapan, pangangalaga sa kapaligiran at
pandaigdigang kakayahang makipagsabayan
tungo sa pangmatagalang kaunlaran.